Termat dhe Kushtet

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte dhe Kushte përpara se të përdorni këtë faqe interneti.

Faqja e internetit dhe përmbajtja e saj janë në pronësi të Family Renewal, Inc. DBA Mental Health Keto ("Kompania", "ne" ose "ne"). Termi "ju" i referohet përdoruesit ose shikuesit të mentalhealthketo.com. ("Uebfaqja"). Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte dhe Kushte (“T&C”). Ne rezervojmë të drejtën t'i ndryshojmë këto Kushte dhe Kushte të Uebsajtit në çdo kohë pa paralajmërim, dhe duke përdorur faqen e internetit dhe përmbajtjen e tij, ju jeni dakord me T&C siç shfaqen, pavarësisht nëse i keni lexuar apo jo. Nëse nuk jeni dakord me këto T&C, ju lutemi mos përdorni faqen tonë të internetit ose përmbajtjen e saj.

Përdorimi dhe miratimi i faqes në internet.

Fjalët, dizajni, faqosja, grafika, fotot, imazhet, informacionet, materialet, dokumentet, të dhënat, bazat e të dhënave dhe të gjitha informacionet e tjera dhe pronësia intelektuale e aksesueshme në ose nëpërmjet kësaj faqeje interneti ("Përmbajtja") është pronë e jonë dhe mbrohet nga intelektualët e Shteteve të Bashkuara ligjet e pronësisë. Nëse keni blerë një shërbim, program, produkt ose abonim ose keni lidhur ndryshe një marrëveshje të veçantë me ne, do t'u nënshtroheni gjithashtu kushteve të asaj marrëveshjeje ose atyre kushteve të përdorimit, të cilat do të mbizotërojnë në rast të një konflikti. Blerjet online kanë kushte shtesë përdorimi në lidhje me transaksionin.

Duke hyrë ose duke përdorur këtë faqe interneti dhe përmbajtjen e saj, ju përfaqësoni dhe garantoni se jeni të paktën 18 vjeç dhe se jeni dakord dhe i respektoni këto T&K. Çdo regjistrim nga, përdorimi ose akses në faqen e internetit dhe përmbajtjen e tij nga kushdo nën moshën 18 vjeç është i paautorizuar, i palicencuar dhe në kundërshtim me këto T&C.

Të drejtat e pronësisë intelektuale.

Licenca jonë e kufizuar për ju. Kjo faqe interneti dhe përmbajtja e saj janë pronë e vetme në pronësi të nesh dhe/ose filialeve ose licencuesve tanë, përveç rasteve kur shënohet ndryshe, dhe mbrohet nga ligjet e të drejtave të autorit, markave tregtare dhe ligjeve të tjera të pronësisë intelektuale.

Nëse shikoni, blini ose hyni në faqen tonë të internetit ose ndonjë nga Përmbajtja e tij, do të konsideroheni i Licencuari ynë. Për të shmangur dyshimet, ju jepet një licencë e revokueshme, e patransferueshme vetëm për përdorim personal, jo-tregtar, e kufizuar vetëm për ju.

Si i Licencuar, ju e kuptoni dhe pranoni se kjo faqe interneti dhe përmbajtja e saj janë zhvilluar ose përfituar nga ne nëpërmjet investimit të kohës, përpjekjeve dhe shpenzimeve të konsiderueshme, dhe se kjo faqe interneti dhe përmbajtja e saj janë asete tona të vlefshme, të veçanta dhe unike, të cilat duhet të mbrohen nga përdorim jo të duhur dhe të paautorizuar. Ne deklarojmë qartë se ju nuk mund ta përdorni këtë faqe interneti ose përmbajtjen e tij në një mënyrë që përbën shkelje të të drejtave tona ose që nuk është autorizuar nga ne.

Kur ti blini ose hyni në faqen tonë të internetit ose ndonjë nga Përmbajtja e tij, ju pranoni që:

 • Ju nuk do të kopjoni, kopjoni ose vidhni faqen tonë të internetit ose përmbajtjen. Ju e kuptoni se bërja e çdo gjëje me faqen tonë të internetit ose përmbajtjen e saj që është në kundërshtim me këto T&C dhe licencën e kufizuar që po ju ofrojmë këtu konsiderohet vjedhje dhe ne rezervojmë të drejtën tonë për të ndjekur penalisht vjedhjen në masën e plotë të ligjit.
 • Yju lejoheni herë pas here të shkarkoni dhe/ose të printoni një kopje të faqeve individuale të faqes së internetit ose përmbajtjes së saj, për përdorimin tuaj personal, jokomercial, me kusht që të na jepni atribuimin e plotë dhe kreditimin me emër, të ruani të paprekura të gjitha të drejtat e autorit , marka tregtare dhe njoftime të tjera pronësie dhe, nëse përdoren në mënyrë elektronike, duhet të përfshini lidhjen në faqen e internetit nga e cila është marrë Përmbajtja. 
 • Në asnjë mënyrë nuk mund të përdorni, kopjoni, përshtatni, nënkuptoni ose përfaqësoni në asnjë mënyrë që faqja jonë e internetit ose përmbajtja e saj është e juaja ose e krijuar nga ju.  Duke shkarkuar, printuar ose duke përdorur ndryshe përmbajtjen e faqes sonë të internetit për përdorim personal, ju në asnjë mënyrë nuk merrni asnjë të drejtë pronësie të Përmbajtjes - ajo është ende pronë e jona.
 • Ju duhet të merrni lejen tonë me shkrim përpara se të përdorni ndonjë nga Përmbajtja e faqes sonë të internetit për përdorimin tuaj të biznesit ose përpara se ta ndani me të tjerët. Kjo do të thotë që ju nuk mund të modifikoni, kopjoni, riprodhoni, ripublikoni, ngarkoni, postoni, transmetoni, përktheni, shisni, tregtoni, krijoni vepra të prejardhura, shfrytëzoni ose shpërndani në asnjë mënyrë ose medium (përfshirë me email, faqe interneti, lidhje ose ndonjë tjetër mjete elektronike) çdo përmbajtje të faqes në internet sepse kjo konsiderohet si vjedhje e punës sonë.  
 • Ne po ju japim një licencë të kufizuar për të shijuar faqen tonë të internetit dhe përmbajtjen e saj për përdorimin tuaj personal, jo për biznesin/përdorimin tuaj komercial ose në ndonjë mënyrë që ju fiton para, përveç nëse ju japim leje me shkrim që ju mund ta bëni këtë.  

Markat tregtare dhe logot e shfaqura në faqen tonë të internetit ose në përmbajtjen e saj janë marka tregtare që na përkasin neve, përveç nëse tregohet ndryshe. Çdo përdorim duke përfshirë kornizën, meta-etiketat ose tekstin tjetër që përdor këto marka tregtare, ose marka të tjera të shfaqura, është rreptësisht i ndaluar pa lejen tonë me shkrim.

Të gjitha të drejtat që nuk jepen shprehimisht në këto kushte ose ndonjë licencë të shprehur me shkrim, janë të rezervuara nga ne.


Licenca juaj për ne.
 Duke postuar ose dorëzuar ndonjë material në ose nëpërmjet faqes sonë të internetit, si komente, postime, foto, imazhe ose video ose kontribute të tjera, ju po tregoni se jeni pronari i të gjitha materialeve të tilla dhe jeni të paktën 18 vjeç.

Kur na paraqisni vullnetarisht ose postoni ndonjë koment, foto, imazh, video ose ndonjë paraqitje tjetër për përdorim në ose nëpërmjet faqes sonë të internetit, ju po na jepni neve dhe kujtdo të autorizuar nga ne, pëlqimin për ta bërë atë pjesë të faqes sonë të internetit aktuale ose të ardhshme. dhe Përmbajtja e tij. Kjo e drejtë përfshin dhënien neve të të drejtave të pronësisë ose të drejtave të pronësisë intelektuale sipas çdo juridiksioni përkatës pa ndonjë leje të mëtejshme nga ana juaj ose kompensim nga ne për ju. Megjithatë, në çdo kohë mund të na kërkoni që ta fshijmë këtë informacion. Të drejtat tuaja në lidhje me këtë informacion personal mund të gjenden në faqen tonë Politika e Privatësisë.

Ju e pranoni se ne kemi të drejtën, por jo detyrimin për të përdorur ndonjë kontribut nga ju dhe se ne mund të zgjedhim të ndërpresim përdorimin e ndonjë kontributi të tillë në faqen tonë të internetit ose në përmbajtjen tonë në çdo kohë për çfarëdo arsye.

Kërkesë për leje për përdorimin e përmbajtjes.

Çdo kërkesë për leje me shkrim për të përdorur përmbajtjen tonë, ose çdo pronë tjetër intelektuale ose pronë që na përket neve, duhet të bëhet PARA se të dëshironi të përdorni përmbajtjen duke plotësuar formularin "Na kontaktoni" në këtë faqe interneti ose duke dërguar një email. te nicole@mentlahealthketo.com.

Ne deklarojmë shumë qartë se ju nuk mund të përdorni asnjë përmbajtje në asnjë mënyrë që është në kundërshtim me këto T&C, përveç nëse ju kemi dhënë leje specifike me shkrim për ta bërë këtë. Nëse ju jepet leja nga ne, ju pranoni të përdorni Përmbajtjen specifike që ne lejojmë dhe VETËM në mënyrat për të cilat ne ju kemi dhënë lejen tonë me shkrim. Nëse zgjidhni të përdorni Përmbajtjen në mënyra që ne nuk ju japim në mënyrë specifike leje me shkrim, ju pranoni tani që do të trajtoheni sikur të kishit kopjuar, dubluar dhe/ose vjedhur një Përmbajtje të tillë nga ne, dhe ju pranoni të ndaloni menjëherë përdorimin Përmbajtje të tillë dhe për të ndërmarrë çfarëdo veprimi që mund të kërkojmë dhe me metodat dhe në afatin kohor që ne përshkruajmë për të mbrojtur pronën tonë intelektuale dhe të drejtat e pronësisë në faqen tonë të internetit dhe përmbajtjen e saj.

Akti i të Drejtave të Mijëvjeçarit Dixhital.

Ne respektojmë të drejtat e autorit dhe të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve. Megjithatë, nëse besoni se Përmbajtja në këtë faqe interneti cenon çdo të drejtë autori që zotërohet nga ju dhe është postuar në faqen tonë të internetit pa autorizimin tuaj, ju mund të na jepni një njoftim duke kërkuar që ne të heqim informacionin nga faqja e internetit. Çdo kërkesë duhet të dorëzohet vetëm nga ju ose një agjent i autorizuar për të vepruar në emrin tuaj në nicole@mentlahealthketo.com.

Përgjegjësia personale dhe marrja e rrezikut.
Si i licencuar, ju pranoni që po përdorni gjykimin tuaj në përdorimin e faqes sonë të internetit dhe përmbajtjes së tij dhe pranoni që po e bëni këtë në rrezikun tuaj. Ju pranoni dhe kuptoni se merrni përsipër të gjitha rreziqet dhe asnjë rezultat nuk është i garantuar në asnjë mënyrë në lidhje me këtë faqe interneti dhe/ose ndonjë nga Përmbajtja e tij. Kjo faqe interneti dhe përmbajtja e saj janë thjesht për t'ju ofruar edukim dhe mjete për t'ju ndihmuar të merrni vetë vendimet tuaja. Ju jeni vetëm përgjegjës për veprimet, vendimet dhe rezultatet tuaja bazuar në përdorimin, keqpërdorimin ose mospërdorimin e kësaj faqeje interneti ose ndonjë prej përmbajtjes së saj.

Disclaimer.

Faqja jonë e internetit dhe përmbajtja e saj janë vetëm për qëllime informative dhe edukative. Në masën më të plotë të lejuar nga ligji, ne shprehimisht përjashtojmë çdo përgjegjësi për çdo humbje ose dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë ose pasues të shkaktuar nga ju ose të tjerët në lidhje me faqen tonë të internetit dhe përmbajtjen e saj, duke përfshirë pa kufizim çdo përgjegjësi për çdo aksident, vonesë, lëndim, dëm, humbje, dëm, vdekje, fitime të humbura, ndërprerje personale ose biznesi, keqpërdorim informacioni, sëmundje fizike ose mendore, gjendje ose problem, lëndim ose dëmtim fizik, mendor, emocional ose shpirtëror, humbje të ardhurash ose të ardhurash, humbje biznesi , humbja e fitimeve ose kontratave, kursimet e parashikuara, humbja e të dhënave, humbja e emrit të mirë, humbja e kohës dhe për çdo humbje ose dëmtim tjetër të çdo lloji, sidoqoftë dhe nëse shkaktohet nga pakujdesia, shkelja e kontratës ose ndryshe, edhe nëse është e parashikueshme. Ju në mënyrë specifike pranoni dhe pranoni që ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë sjellje shpifëse, ofenduese ose të paligjshme të çdo pjesëmarrësi ose përdoruesi tjetër të faqes në internet, duke përfshirë edhe ju.

Mohim Mjekësor. Kjo faqe interneti dhe përmbajtja e saj nuk duhet të perceptohen ose të mbështeten në asnjë mënyrë si këshilla mjekësore ose këshilla për shëndetin mendor. Informacioni i dhënë përmes faqes sonë të internetit ose përmbajtjes nuk synon të jetë një zëvendësim i këshillave mjekësore profesionale, diagnozës ose trajtimit që mund të ofrohet nga vetë mjeku juaj, infermierja, asistenti i mjekut, terapisti, këshilltari, praktikuesi i shëndetit mendor, dietologu ose dietologu i licencuar. , anëtar i klerit, ose ndonjë profesionist tjetër i licencuar ose i regjistruar i kujdesit shëndetësor. Mos e shpërfillni këshillën mjekësore profesionale ose mos vononi të kërkoni këshilla profesionale për shkak të informacionit që keni lexuar në këtë faqe interneti, përmbajtjen e tij ose keni marrë nga ne. Mos e ndaloni marrjen e asnjë medikamenti pa folur me mjekun tuaj, infermierin, asistentin e mjekut, ofruesin e shëndetit mendor ose profesionistët e tjerë të kujdesit shëndetësor. Nëse keni ose dyshoni se keni një problem shëndetësor ose mendor, kontaktoni menjëherë ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor. Ne nuk ofrojmë kujdes shëndetësor, shërbime mjekësore ose terapi të ushqyerjes, ose nuk përpiqemi të diagnostikojmë, trajtojmë, parandalojmë ose kurojmë në çfarëdo mënyre ndonjë sëmundje fizike, ose ndonjë problem, sëmundje ose gjendje mendore ose emocionale. Ne nuk po japim asnjë këshillë mjekësore, psikologjike apo fetare.

Mohim Ligjor dhe Financiar. Kjo faqe interneti dhe përmbajtja e saj nuk duhet të perceptohen ose të mbështeten në asnjë mënyrë si këshilla biznesi, financiare ose ligjore. Informacioni i ofruar përmes faqes sonë të internetit dhe përmbajtjes së tij nuk synon të jetë një zëvendësim për këshillat profesionale që mund të ofrohen nga kontabilisti, avokati ose këshilltari juaj financiar. Ne nuk japim këshilla financiare apo juridike në asnjë mënyrë. Në këtë mënyrë ju këshillojmë të konsultoheni me kontabilistin, avokatin ose këshilltarin financiar për çdo pyetje dhe shqetësim që keni në lidhje me të ardhurat tuaja dhe taksat që kanë të bëjnë me situatën tuaj specifike financiare dhe/ose ligjore. Ju pranoni që ne nuk jemi përgjegjës për të ardhurat tuaja, suksesin ose dështimin e vendimeve tuaja të biznesit, rritjen ose uljen e financave tuaja ose të nivelit të të ardhurave, ose ndonjë rezultat tjetër të çdo lloji që mund të keni si rezultat i informacionit të paraqitur. përmes faqes sonë të internetit ose përmbajtjes së saj. Ju jeni vetëm përgjegjës për rezultatet tuaja.

Mohim Fitimet. Ju e pranoni se ne nuk kemi dhe nuk bëjmë asnjë përfaqësim në lidhje me përfitimet shëndetësore fizike, mendore, emocionale, shpirtërore ose shëndetësore, të ardhurat, shpenzimet, vëllimin e shitjeve në të ardhmen ose përfitimin ose humbjen e mundshme të çdo lloji që mund të rrjedhë si rezultat i përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti ose përmbajtjes së saj. Ne nuk mund dhe nuk garantojmë se ju do të arrini një rezultat të caktuar, pozitiv ose negativ, financiar ose ndryshe, nëpërmjet përdorimit të faqes sonë të internetit ose përmbajtjes së tij dhe ju pranoni dhe kuptoni se rezultatet ndryshojnë për çdo individ. Ne gjithashtu mohojmë shprehimisht përgjegjësinë në çfarëdo mënyre për zgjedhjet, veprimet, rezultatet, përdorimin, keqpërdorimin ose mospërdorimin e informacionit të dhënë ose të marrë nëpërmjet përdorimit të faqes sonë të internetit ose përmbajtjes së tij. Ju pranoni që rezultatet tuaja janë rreptësisht tuajat dhe ne nuk jemi përgjegjës apo përgjegjës në asnjë mënyrë për rezultatet tuaja.

Mohimi i garancive. NE NUK BËJMË GARANCI PËR FAQEN TONË OSE PËRMBAJTJEN E TIJ. JU PRANONI QË FAQJA JONË DHE PËRMBAJTJA E TIJ JANË "SIÇ ËSHTË" DHE PA GARANCI TË ASNJË LLOJI TË SHPREHUR APO TË LËNDËSHME. NË SHPËRMARRËN MË TË PLOTË TË LEJUESHME SIPAS LIGJIT TË ZBATUESHËM, NE REFUZOJMË TË GJITHA GARANCITË, TË SHPREHTA APO TË LËNKUFSHME, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E NENKUPTUARA TË KUFIZIMIT TË KUFIZIMIT TË KUFIZIMIT TË KUFIZIMIT DHE TË KUFIZIMIT TË TREGTISË. NE NUK GARANTOJMË QË FAQJA FAQE APO PËRMBAJTJA E TIJ DO TË JETË FUNKSIONALE, E PAPËRPRERUR, TË SAKTË, E PLOTË, E PËRSHTATSHME, OSE PA GABIME, QE DEFEKTET DO TË KORRIGJOHEN, OSE DO TË NDËRKOHET NË NJË PJESË TJETËR NË NDËRPRERË . NE NUK GARANTOJMË OSE BËJMË ASNJË PËRFAQËSIM LIDHUR TË PËRDORIMIT OSE REZULTATEVE TË PËRDORIMIT TË FAQIT TONË OSE PËRMBAJTJES SË TIJ OSE NË FAQE TË FAQEVE TË PALËS SË TRETË NË LIDHJE TË SAKTËSISË SË TYRE, SAKTËSISË, SAKTËSISË SË TJETERËSISË KOHORE.

Mohim Teknologjie. Ne përpiqemi të sigurojmë që disponueshmëria dhe shpërndarja e faqes sonë të internetit dhe e përmbajtjes së saj të jetë e pandërprerë dhe pa gabime. Megjithatë, ne nuk mund të garantojmë që qasja juaj nuk do të pezullohet ose kufizohet herë pas here, duke përfshirë lejimin e riparimeve, mirëmbajtjes ose përditësimeve, megjithëse, sigurisht, ne do të përpiqemi të kufizojmë shpeshtësinë dhe kohëzgjatjen e pezullimit ose kufizimit. Në masën më të plotë të lejuar nga ligji, ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush për dëmet ose rimbursimet, ose për ndonjë mjet tjetër, nëse faqja jonë e internetit ose përmbajtja e saj bëhet e padisponueshme ose qasja në to bëhet e ngadaltë ose e paplotë për ndonjë arsye, si p.sh. si procedura rezervë të sistemit, vëllimi i trafikut të internetit, përmirësimet, mbingarkesa e kërkesave për serverët, dështimet ose vonesat e përgjithshme të rrjetit, ose çdo shkak tjetër që herë pas here mund ta bëjë faqen tonë të internetit ose përmbajtjen e saj të paarritshme për ju.

Gabimet dhe lëshimet. Ne nuk japim asnjë garanci ose garanci për saktësinë, afatin kohor, performancën, plotësinë ose përshtatshmërinë e informacionit në faqen tonë të internetit ose përmbajtjen e tij. Është bërë çdo përpjekje për t'ju paraqitur informacionin më të saktë dhe të përditësuar, por për shkak se natyra e kërkimit mjekësor, teknologjik dhe shkencor po evoluon vazhdimisht, ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi ose llogari për saktësinë e përmbajtjes sonë. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për gabime ose lëshime në faqen e internetit, përmbajtjen e saj ose në informacione të tjera të referuara ose të lidhura me faqen. Ju e pranoni se një informacion i tillë mund të përmbajë pasaktësi ose gabime në masën më të plotë të lejuar me ligj.

Lidhje me faqet tjera të internetit. Ne mund të ofrojmë lidhje dhe udhëzime për faqet e tjera të internetit të mbajtura nga palë të treta, të cilat mund t'ju çojnë jashtë faqes sonë të internetit ose përmbajtjes së saj. Këto lidhje ofrohen për lehtësinë tuaj dhe përfshirja e ndonjë lidhjeje në faqen tonë të internetit ose në përmbajtjen e saj me ndonjë faqe tjetër interneti nuk nënkupton miratimin, sponsorizimin ose miratimin tonë të asaj faqe interneti ose pronarit të saj. Ne nuk miratojmë dhe nuk jemi përgjegjës për pikëpamjet, opinionet, faktet, këshillat, deklaratat, gabimet ose lëshimet e ofruara nga burime të jashtme të referuara në faqen tonë të internetit ose në përmbajtjen e saj, ose saktësinë ose besueshmërinë e tyre. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi përmbajtjen ose funksionalitetin e atyre faqeve të internetit dhe kështu nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për çdo humbje, dëmtim ose ndonjë tjetër që mund të lindë nga përdorimi i tyre. Është përgjegjësia juaj të rishikoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë së atyre faqeve të internetit të lidhura për të konfirmuar se i kuptoni dhe pajtoheni me ato politika.

Kufizimet në lidhjen dhe kornizën. Ju mund të krijoni një lidhje hiperteksti në faqen tonë të internetit ose përmbajtjen për sa kohë që lidhja nuk deklaron ose nënkupton ndonjë sponsorizim, miratim ose pronësi nga në faqen tonë ose përmbajtjen tonë dhe nuk deklaron ose nënkupton që ne jemi sponsorizuar, miratuar ose kemi të drejtat e pronësisë në faqen tuaj të internetit. Megjithatë, ju nuk mund të kornizoni ose lidhni përmbajtjen tonë pa lejen tonë me shkrim.

Duke blerë dhe/ose duke përdorur faqen tonë të internetit dhe përmbajtjen e saj në çfarëdo mënyre ose për çfarëdo arsye, ju gjithashtu pajtoheni në mënyrë të nënkuptuar me Përgjegjësia në internet

Dëmshpërblimi, Kufizimi i Përgjegjësisë dhe Lirimi i Kërkesave.

Dëmshpërblimi. Ju pranoni në çdo kohë të mbroni, dëmshpërbleni dhe mbani të padëmshme Kompaninë tonë, si dhe ndonjë nga filialet, agjentët, kontraktorët, oficerët, drejtorët, aksionarët, anëtarët, menaxherët, punonjësit, partnerët e sipërmarrjes së përbashkët, pasardhësit, të transferuarit, të caktuarit, dhe të licencuarit, sipas rastit, nga dhe kundër çdo dhe të gjitha pretendimeve, shkaqeve të veprimit, dëmeve, detyrimeve, kostove dhe shpenzimeve, duke përfshirë tarifat ligjore dhe shpenzimet, që rrjedhin ose lidhen me faqen tonë të internetit, përmbajtjen e saj ose shkeljen tuaj të ndonjë detyrimi, garancie , përfaqësim ose besëlidhje të përcaktuar në këto T&C ose në ndonjë marrëveshje tjetër me ne.

Kufizimi i përgjegjësisë. Përveç rasteve kur kufizohet ndryshe me ligj, ne nuk do të mbajmë përgjegjësi ose përgjegjësi në asnjë mënyrë për informacionin, produktet ose materialet që ju kërkoni ose merrni nëpërmjet ose në faqen tonë të internetit dhe përmbajtjen e tij. Ne nuk marrim përgjegjësi për aksidente, vonesa, lëndime, dëmtime, humbje, dëmtime, vdekje, fitime të humbura, ndërprerje personale ose biznesi, keqpërdorim të informacionit, sëmundje fizike ose mendore, gjendje ose problem, ose ndryshe, për shkak të ndonjë veprimi ose mospërmbushjeje të cilitdo apo çdo biznesi, qoftë pronarë, staf, agjentë, partnerë të sipërmarrjes së përbashkët, kontraktorë, shitës, filialë apo ndryshe, të lidhur me ne. Ne nuk marrim përgjegjësi për asnjë pronar, staf, agjent, partner të sipërmarrjes së përbashkët, kontraktues, shitës, filialë ose në ndonjë mënyrë tjetër që është i angazhuar në paraqitjen e faqes sonë të internetit ose përmbajtjes së saj, ose në çfarëdo mënyre ose në ndonjë vend. Në rast se përdorni faqen tonë të internetit dhe përmbajtjen e saj ose ndonjë informacion tjetër të ofruar nga ne ose të lidhur me ne, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi, përveç nëse parashikohet ndryshe me ligj.

Lirimi i kërkesave. Në asnjë rast, ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj asnjë pale për çfarëdo lloj dëmi të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të veçantë, të rastësishëm, të barabartë ose konsekuent për çdo përdorim ose mbështetje në faqen tonë të internetit dhe përmbajtjen e tij, ose në ato që lidhen me ne në çfarëdo mënyre, dhe me këtë ju na lironi nga çdo pretendim; duke përfshirë, pa kufizim, ato që lidhen me fitimet e humbura, ndërprerjet personale ose të biznesit, lëndimet personale, aksidentet, keqpërdorimin e informacionit, ose ndonjë humbje tjetër, sëmundje fizike ose mendore, gjendje ose çështje, ose ndryshe, edhe nëse jemi të këshilluar shprehimisht për mundësia e dëmtimeve ose vështirësive të tilla. 

Sjellja juaj.

Ju jeni dakord që nuk do të përdorni faqen tonë të internetit ose sjelljen e saj në asnjë mënyrë që shkakton ose ka të ngjarë të shkaktojë ndërprerjen, dëmtimin ose dëmtimin e faqes së internetit, përmbajtjes ose aksesit në to. Ju e kuptoni se jeni përgjegjës vetëm për të gjitha komunikimet elektronike dhe përmbajtjen e dërguar nga kompjuteri juaj në këtë faqe interneti dhe përmbajtjen e saj dhe tek ne.

Ju pranoni të blini mallra ose shërbime vetëm për veten tuaj ose për një person tjetër për të cilin ju lejohet ligjërisht ta bëni këtë ose për të cilin keni marrë pëlqimin e shprehur për të dhënë emrin, adresën, mënyrën e pagesës, numrin e kartës së kreditit dhe informacionin e faturimit. .


Ju pranoni të jeni financiarisht përgjegjës për të gjitha blerjet e bëra nga ju ose dikush që vepron në emrin tuaj nëpërmjet faqes së internetit ose përmbajtjes së tij. Ju pranoni të përdorni faqen e internetit dhe përmbajtjen e saj vetëm për qëllime legjitime, jokomerciale dhe jo për qëllime spekulative, të rreme, mashtruese ose të paligjshme. 

Ju duhet të përdorni faqen e internetit dhe përmbajtjen e saj vetëm për qëllime të ligjshme. Ju pranoni që nuk do të përdorni faqen e internetit ose përmbajtjen e saj në asnjë nga mënyrat e mëposhtme:

 • Për qëllime mashtruese ose në lidhje me një vepër penale ose për të kryer ndonjë veprimtari të paligjshme
 • Për të dërguar, përdorur ose ripërdorur çdo material që është i paligjshëm, fyes, abuziv, i pahijshëm, i dëmshëm, shpifës, i turpshëm ose kërcënues, kërcënues, i kundërshtueshëm, pushtues i privatësisë, në shkelje të konfidencës, shkelje të çdo të drejte të pronësisë intelektuale, ose përndryshe mund të lëndojë të tjerët
 • Për të dërguar, ndikuar negativisht ose infektuar faqen tonë të internetit ose përmbajtjen e saj me viruse softuerësh ose ndonjë kod tjetër kompjuterik të dëmshëm ose të ngjashëm të krijuar për të ndikuar negativisht në funksionimin e çdo softueri ose hardueri kompjuterik, kërkesë komerciale, letra zinxhir, postime masive ose ndonjë mesazh të padëshiruar, pavarësisht nëse synuar apo jo
 • Për të shkaktuar bezdi, bezdi ose ankth të panevojshëm
 • Për të imituar ndonjë palë të tretë ose për të mashtruar ndryshe në lidhje me origjinën e kontributeve tuaja
 • Për të riprodhuar, dublikuar, kopjuar ose rishitur ndonjë pjesë të faqes sonë të internetit ose përmbajtjen e saj në një mënyrë që nuk është në përputhje me këto T&C ose ndonjë marrëveshje tjetër me ne.


Tregti Online.
Seksione të caktuara të faqes së internetit ose përmbajtjes së saj mund t'ju lejojnë të bëni blerje nga ne ose nga tregtarë të tjerë. Nëse bëni një blerje nga ne në ose nëpërmjet faqes sonë të internetit ose përmbajtjes së saj, të gjitha informacionet e marra gjatë blerjes ose transaksionit tuaj dhe të gjitha informacionet që jepni si pjesë e transaksionit, si emri, adresa, mënyra e pagesës, kredia numri i kartës dhe informacioni i faturimit mund të mblidhen si nga ne, nga tregtari, nga programi ynë i filialit dhe/ose nga kompania jonë e përpunimit të pagesave. Ju lutemi rishikoni tonën Politika e Privatësisë për mënyrën se si ne pajtohemi me sigurimin e të dhënave tuaja personale.

Pjesëmarrja juaj, korrespondenca ose marrëdhëniet e biznesit me çdo filial, individ ose kompani të gjetur në ose nëpërmjet faqes sonë të internetit, të gjitha termat, kushtet, përfaqësimet ose garancitë e blerjes që lidhen me pagesën, rimbursimet dhe/ose shpërndarjen në lidhje me blerjen tuaj, janë vetëm midis jush dhe tregtari. Ju pranoni që ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës për ndonjë humbje, dëmtim, rimbursim ose çështje të tjera të çfarëdo lloji që janë shkaktuar si rezultat i këtyre marrëdhënieve me një tregtar.

Kompanitë dhe tregtarët e përpunimit të pagesave mund të kenë praktika të privatësisë dhe mbledhjes së të dhënave që janë të ndryshme nga tonat. Ne nuk kemi asnjë përgjegjësi ose detyrim për këto politika të pavarura të kompanive të përpunimit të pagesave dhe tregtarëve. Përveç kësaj, kur bëni blerje të caktuara nëpërmjet faqes sonë të internetit ose përmbajtjes së saj, ju mund t'i nënshtroheni kushteve dhe kushteve shtesë të një kompanie përpunimin e pagesave, Tregtarit ose neve që zbatohen në mënyrë specifike për blerjen tuaj. Për më shumë informacion në lidhje me një Tregtar dhe termat dhe kushtet e tij që mund të zbatohen, vizitoni faqen e internetit të tregtarit dhe klikoni në lidhjet e informacionit të tij ose kontaktoni drejtpërdrejt tregtarin.

Ju na lironi ne, bashkëpunëtorët tanë, kompaninë tonë të përpunimit të pagesave dhe tregtarët nga çdo dëm që ju pësoni dhe pranoni të mos parashtroni asnjë pretendim ndaj nesh ose ndaj tyre, që rrjedhin nga blerja ose përdorimi i faqes sonë të internetit ose përmbajtjes së tij.

Ndërprerja.
We rezervojmë të drejtën në diskrecionin tonë për të refuzuar ose ndërprerë aksesin tuaj në faqen e internetit dhe përmbajtjen e saj, plotësisht ose pjesërisht, në çdo kohë pa paralajmërim. Në rast anulimi ose përfundimi, ju nuk jeni më i autorizuar për të hyrë në pjesën e faqes së internetit ose përmbajtjen e prekur nga një anulim ose përfundim i tillë. Kufizimet e vendosura mbi ju në këto T&C në lidhje me faqen e internetit dhe përmbajtjen e saj do të vazhdojnë të zbatohen tani dhe në të ardhmen, edhe pas përfundimit nga ju ose ne.

Nëse keni ndonjë pyetje rreth këtyre Kushteve dhe Kushteve të Uebsajtit, ju lutemi na kontaktoni në nicole@mentalhealthketo.com.

Përditësuar së fundmi: 05 / 11 / 2022